Voucher kurs na prawo jazdy kat B

 

VOUCHER - PRZEPIS NA PREZENT DOSKONAŁY

 

Voucher na kurs lub jazdy doszkalające to wymarzony prezent dla tych, którzy chcą mieć prawo jazdy kategorii B. W naszej ofercie:

  • voucher na kurs prawa jazdy kat B w wersji podstawowej lub rozszerzonej

  • voucher na jazdy doszkalające kat B ( minimum dwie godziny )

Voucher pozwoli osobie obarowanej na samodzielny wybór terminu rozpoczęcia kursu lub jazd doszkalających.

 
    

 

  

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ OSK KOALA NAUKA JAZDY, ZWANY DALEJ "WYDAWCĄ". 

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w biurze OSK KOALA Nauka Jazdy, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w OSK KOALA Nauka Jazdy z siedzibą w: 02-137 Warszawa, ul. Radarowa 52
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w OSK KOALA Nauka Jazdy, zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze, na usługi szkoleniowe świadczone w OSK KOALA Nauka Jazdy.
4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
6. OSK KOALA Nauka Jazdy nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do OSK KOALA Nauka Jazdy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
8. Termin ważności Vouchera nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w biurze OSK KOALA Nauka Jazdy, tel. 690 881 040, e-mail: koala.prawojazdy@gmail.com
2. OSK KOALA Nauka Jazdy przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę wystawienia oraz pieczęć Wydawcy.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, gdy wartość usługi szkoleniowej jest niższa niż wartość Vouchera w dniu wystawienia.
4. OSK KOALA Nauka Jazdy ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
5. Zmiana terminu rezerwacji usługi szkoleniowej możliwa jest do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W innym przypadku Voucher traci ważność.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.szkolajazdykoala.pl oraz w biurze OSK KOALA Nauka Jazdy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w biurze OSK KOALA Nauka Jazdy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szkoła jazdy OSK Koala

Szkoła Nauki Jazdy KOALA
Radarowa 52 przy Tapicerskiej
(w pobliżu WORD Radarowa)
02 -137 Warszawa

tel.: +48 690 881 040
e-mail: koala.prawojazdy@gmail.com

Godziny pracy biura

poniedziałek - piątek 10.00 - 19.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła jazdy OSK Koala